HCL nr. 62 din 30.03.2023

0
HCL nr. 62 din 30.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 62 din 30.03.2023
privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Complexului de Agrement Ștrand Moldova

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 14621 din 22.02.2023 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate comun nr. 14623 din 23.02.2023 al Direcției de Servicii Edilitare și Direcției Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 23307 din 24.03.2023 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 10 din 28.03.2023 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, precum și avizul favorabil nr. 65 din 28.03.2023 al Comisiei juridice; ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţii de picnic, ale Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, precum şi ale legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;

În temeiul art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, ale art. 129, alin. (2), lit. „c” , al art. 139 alin. (3) lit. „g” , al art. 140, precum şi al art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Complexului de Agrement Ștrand „Moldova”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 85/08.05.2015, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția HCL nr. 156/2016, precum și orice altă dispoziție contrară reglementărilor cuprinse în prezentul Regulament.

Art. 3. Direcția de Servicii Edilitare va aduce la îndepliniri prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului general al municipiului Roman.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0