HCL nr. 62 din 29.03.2018

0
HCL nr. 62 din 29.03.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 62 din 29.03.2018

privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 5709 din 22.03.2018 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 27 din 29.03.2018 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 62 din 29.03.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 6337 din 29.03.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 57, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin.( 2), lit. „b” și alin. (4), lit. ”a” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45 , alin (1) și al art. 115 , alin. 1 , lit. „b” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă contul anual de execuție bugetară pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman , prin aparatul de specialitate și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Art. 3 Prezenta Hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU