HCL nr. 62 din 29.03.2018

  0
  1188

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 62 din 29.03.2018

  privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2017

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 5709 din 22.03.2018 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică;

  Văzând avizul favorabil nr. 27 din 29.03.2018 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 62 din 29.03.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 6337 din 29.03.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

  Având în vedere prevederile art. 57, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin.( 2), lit. „b” și alin. (4), lit. ”a” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  În temeiul art. 45 , alin (1) și al art. 115 , alin. 1 , lit. „b” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă contul anual de execuție bugetară pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Primarul Municipiului Roman , prin aparatul de specialitate și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

  Art. 3 Prezenta Hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Petru FARCAȘI

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU