HCL nr. 61 din 30.03.2023

0
HCL nr. 61 din 30.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 61 din 30.03.2023
privind actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 22303 din 21.03.2023 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 22330 din 22.03.2023 întocmit de către Direcția Juridică și Administraţie Publică Locală – Biroul Evidență Patrimoniu și Asociații de Proprietari;

Văzând avizul de legalitate nr. 23307 din 24.03.2023 al Secretarului general al municipiului Roman, precum și avizul favorabil nr. 21 din 28.03.2023 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 64 din 28.03.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere Declarația de renunțare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil dată de domnii Farcaș Bogdan, Farcaș Daniela Roxana și Bâzgan Mihaela, autentificată sub nr. 3386/16.12.2022 de BIN Buțureanu-Cărpușor Andreea Luminița și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 392/04.01.2023, precum și Acordul nr. 3342/23.11.2022 eliberat de Alpha Bank SA;

Vâzând Declarația de renunțare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil dată de dl. Tănase Adrian Alin, autentificată sub nr. 3385/16.12.2021 (îndreptată prin Încheierea de îndreptare a erorii materiale nr, 2/19.01.2023, în sensul menționării corecte a anului autentificării declarației ca fiind 2022 în loc de 2021 cum greșit s-a consemnat) de BIN Buțureanu-Cărpușor Andreea Luminița și înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 394/04.01.2023.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local cu nr. 16 din 26.01.2023, privind aprobarea înscrierii în Cartea funciară a dreptului de proprietate al municipiului Roman asupra unor imobile.

Având în vedere solicitarea înregistrată sub nr. 7013 din 30.01.2023 și adresele Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului cu nr. 5482 din 25.01.2023, 6491 din 27.01.2023, 9617 din 06.02.2023, 18826 din 09.03.2023, 25050 din 15.03.2023 și adresa 18898/ 2023, prin care se solicită radierea,

modificarea, respectiv introducerea în inventarul domeniului privat a unor imobile, precum și procesul verbal cu nr. 22286 din 21.03.2023 încheiat de comisia de stabilire a valorilor de intrare a terenurilor din domeniul privat/public al municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile:

– art. 1, alin. (5) din anexa la Ordinul 3471/2008,
– art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale art. 354, 355 şi ale art. 357, alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
– art.4, art. 6 și art. 9 din H.G. nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă actualizarea inventarului clădirilor aparținând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă modificarea poziției 24, anexa 1, din Hotărârea Consiliului local nr. 29 din 11.03.2010 după cum urmează:

Nr. crt. Cod de clasifi-

care

Denumi rea bunului Elemente de identificare Anul dobân-dirii Val. de inventar

(mii lei)

Sit. Jurid. Actuală
24 4.1 Teren Str. Pietonal Ștefan Cel Mare, suprafața = 24 mp; cat. folosință/destinație: Curți-construcții; Vecinătăți: Nord- NC 50276; Sud- municipiul Roman; Est– NC 58866, Vest- NC 50276 1991 5,40 Proprietate privată municipiul Roman

 

Art. 4. Se aprobă modificarea poziției 2320, anexa 1, din Hotărârea Consiliului local nr. 17 din 26.01.2023, după cum urmează:

Nr. crt. Cod de clasifi

care

Denumi-rea bunului Elemente de identificare Anul dobân-dirii Val. de inventar

(mii lei)

Sit. Jurid. Actuală
2320 4.1 Teren Str. Aprodu Arbore nr. 4- suprafața = 715 mp; cat. folosință/destinație: Curți-construcții; Vecinătăți: Nord- municipiul Roman; Sud- municipiul Roman; Est– municipiul Roman, Vest- strada Aprodu Arbore 1991 353,24 Proprietate privată municipiul Roman

 

Art. 5. Se aprobă modificarea poziției 25, anexa 1, din Hotărârea Consiliului local nr. 125 din 20.05.2021, după cum urmează:

Nr. crt. Cod de clasifi

care

Denumi-rea bunului Elemente de identificare Anul dobân-dirii Val. de inventar

(mii lei)

Sit. Jurid. Actuală
25 4.1 Teren Str. Griviței nr. 34- suprafața = 6 mp; cat. folosință/destinație: Curți-construcții; 1991 1,773 Proprietate privată municipiul Roman

 

Art. 6. Se aprobă modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului local 17/26.01.2023, privind actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman, care va avea următorul conținut:

„Art.5 Se dă acordul de principiu asupra scoaterii din domeniul privat al Municipiului Roman, a suprafeței de 565 mp din totalul de 715 mp, înscrisă în inventarul terenurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Roman, la poziția 2320, pentru a fi pusă la dispoziția Comisiei Municipale de Fond Funciar.”

Art. 7. La data adoptării prezentei hotărâri se radiază următoarea poziție din inventar după cum urmează:

– Terenul în suprafață de 673 mp, situat în Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 47, cat. folosință/destinație Curți-construcții-intravilan, Vecinătăți: Est – NC 53936, Sud- proprietate privată, Vest-proprietate privată, Nord-B-dul Nicolae Bălcescu, CF 61092, înscris în domeniul privat al Municipiului Roman la poziția 2305, în anexa 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 131 din 28.06.2022.

Art. 8. În baza prezentei, Biroul evidență patrimoniu și asociații de proprietari va proceda la actualizarea bazei de date electronice nongrafice privind inventarul terenurilor proprietate privată a municipiului Roman.

Art. 9. Direcția Economică va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele mijloacelor fixe.

Art. 10. Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale.

Art. 11. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 1