HCL nr. 61 din 29.03.2018

  0
  1269

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 61 din 29.03.2018

  privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public si privat al Municipiului Roman pe anul 2017

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 5710 din 22.03.2018 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică;

  Văzând avizul favorabil nr. 26 din 29.03.2018 al Comisiei pentru buget- finanţe, avizul favorabil nr. 61 din 29.03.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 6337 din 29.03.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1991R – Legea contabilitatii, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii , precum și ale O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice , actualizată ;

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  În temeiul art. 45 si al art 115, alin. (1) , lit “b “din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă rezultatele inventarierii patrimoniului public și privat al Municipiului Roman pe anul 2017 , conform anexelor nr. 1 si 2 parte integrantă
  din prezenta hotărâre ;

  Art. 2 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate și serviciile publice de interes local subordonate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri ;

  Art. 3 Prezenta Hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Petru FARCAȘI

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU