HCL nr. 61 din 29.03.2018

0
HCL nr. 61 din 29.03.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 61 din 29.03.2018

privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public si privat al Municipiului Roman pe anul 2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 5710 din 22.03.2018 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 26 din 29.03.2018 al Comisiei pentru buget- finanţe, avizul favorabil nr. 61 din 29.03.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 6337 din 29.03.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1991R – Legea contabilitatii, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii , precum și ale O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice , actualizată ;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45 si al art 115, alin. (1) , lit “b “din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rezultatele inventarierii patrimoniului public și privat al Municipiului Roman pe anul 2017 , conform anexelor nr. 1 si 2 parte integrantă
din prezenta hotărâre ;

Art. 2 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate și serviciile publice de interes local subordonate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri ;

Art. 3 Prezenta Hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU