HCL nr. 60 din 30.03.2023

0
HCL nr. 60 din 30.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 60 din 30.03.2023
privind exprimarea acordului pentru devierea unor conducte și instituirea unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit, în favoarea municipiului Roman, privind două suprafețe de teren situate în strada Mihai Viteazu nr. 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 21878 din 20.03.2023 întocmit şi înaintat de domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman precum şi raportul comun de specialitate nr. 21906 din 21.03.2023 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică-Biroul Evidenţă Patrimoniu Asociații de Proprietari și de Dirercția Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul de legalitate nr. 23307 din 24.03.2023 al Secretarului General al municipiului Roman, precum şi avizul favorabil nr. 20 din 28.03.2023 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 63 din 28.03.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

– Adresa transmisă de S.C. DRAVIDIAN GRUP S.R.L. cu nr. 4610 din 19.01.2023 privind intenția construirii unei clădiri cu destinație comercială, iar pentru obținerea autorizației de construire este necesară devierea a două conducte care se găsesc pe traseul viitoarei construcții;

– art. 755 și art. 756 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-în baza dispozițiilor art. 87 alin. (5) și art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-în temeiul art. 136 alin. (1), art. 139, alin. (3) lit. g, art. 196, alin. (1) lit. a), art. 197, alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. (1) Se dă acordul cu privire la devierea conductei magistrale de apă potabilă-Ol 500 mm și a rețelei de canalizare, existente pe terenul din strada

Mihai Viteazu nr. 1, cu număr cadastral 55388, proprietatea S.C. Dravidian Grup S.R.L., cu schimbarea amplasării acestora conform ”planului de situație deviere rețea apă”, anexă nr. 1 la prezenta.

(2) Solicitantul S.C. Dravidian Grup S.R.L., va suporta contravaloarea cheltuielilor lucrărilor executate pe terenul proprietatea sa, iar Municipiul Roman va suporta contravaloarea lucrărilor ce se vor executa pe teren domeniul public al Municipiului Roman.

(3) După realizarea proiectului tehnic, se vor supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Roman indicatorii tehnico-economici.

Art. 2. Se aprobă instituirea cu titlu gratuit a unui drept de uz și servitute, în favoarea Municipiului Roman, asupra următoarelor suprafețe de teren:

S1-334,15 mp din totalul suprafeței de 3746 mp – NC 55388;

S2-390,72 mp din totalul suprafeței de 3746 mp – NC 55388;

indicate cu culoare albastră în ”planul de situație deviere rețea apă”, anexă nr. 1 la prezenta.

Art. 3. Se va înscrie în Cartea funciară nr. 55388 Roman, dreptul de uz și servitute cu titlu gratuit, în favoarea municipiului Roman.

Art. 4. Secretarul general al municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0