HCL nr. 59 din 30.03.2023

0
HCL nr. 59 din 30.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 59 din 30.03.2023
privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 19944 din 14.03.2023 întocmit şi înaintat de domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman precum şi raportul de specialitate nr. 20425 din 15.03.2023 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică-Biroul de Evidenţă Patrimoniu Asociații de Proprietari;

Văzând avizul de legalitate nr. 23307 din 24.03.2023 al Secretarului General al municipiului Roman, precum şi avizul favorabil nr. 19 din 28.03.2023 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 62 din 28.03.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

– Adresele Serviciului Managementul Proiectelor cu nr. 19687 din 13.03.2023 și nr. 22932/2023 privind solicitarea trecerii imobilului ”extinderea de pe faţada laterală a corpului D al Grădiniţei cu program prelungit nr. 2-Muguri de lumina, respectiv, clădirea cu număr cadastral 56798-C3”, precum și imobilul Camera Vanelor, identidicat cu nr. Cadastral 61076-C11 din domeniul public al Municipiului Roman în domeniul privat al acestuia, în vederea desfiinţării.

– prevederile art. 864 din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 361, alin. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (2), lit.”c”, ale art. 139 alin. (3), lit. ”g”, ale art. 361, alin. 2, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. Se constată încetarea uzului public asupra următorului imobil clădire, situat în strada Dobrogeanu Gherea nr. 44:

Clădire C3, Grădiniţă, regim de înălțime Parter +1E, Sc=42,00 mp, Scd= 84,00 mp, identificată cu numărul cadastral 56798 – C3, şi înscrisă în Cartea Funciară nr. 56798 Roman.

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman a bunurilor prevăzute la art. 1, în vederea desființării acesteia și realizarea proiectului „ Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Roman- Grădinița cu program prelungit nr. 2 ’’Muguri de lumina” ce se derulează prin Programul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5, axa B2.1.A – Renovare energetică moderată a clădirilor publice”.

Art. 3. Se constată încetarea uzului public asupra următorului imobil clădire, situat în strada Ștefan cel Mare nr. 254:

Clădire C11, Camera Vanelor, regim de înălțime S + Parter, Sc=40,00 mp, Scd= 0,00 mp, identificată cu numărul cadastral 61076-C11, şi înscrisă în Cartea Funciară nr. 61076 Roman.

Art. 4. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman a bunurilor prevăzute la art. 3, în vederea desființării acesteia și realizarea proiectului „Reabilitare rezervor 5000 mc, Municipiul Roman, Județ Neamț”.

Art. 5. (1) Prezenta Hotărâre este adoptată în scopul operării în Cartea Funciară a modificării regimului juridic al bunurilor prevăzute la art. 1 și art. 3, precum și în vederea obținerii avizului conform emis de Ministerul Educației pentru desființarea acestor construcții şi implementarea proiectului “Renovarea energetică moderată a clădirilor publice din Municipiul Roman-Grădiniţa cu program prelungit nr. 2-Muguri de lumina-, ce se derulează prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă-Componenta 5, axa B2.1.A-Renovare energetică moderată a clădirilor publice, privind imobilul prevăzut la art. 1.

(2) Ulterior realizării operațiunilor în Cartea Funciară vor fi elaborate:

– un proiect de hotarâre privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat;
– un proiect de hotarâre privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public, care urmează a fi înaintat Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea analizării și formulării punctului de vedere la care se face referire în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 392/2020.

Art. 6. Direcţia Economică va proceda la înregistrarea modificărilor regimului juridic al bunurilor în evidenţele mijloacelor fixe.

Art. 7. Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la modificarea înregistrării regimului juridic bunurilor din evidențele fiscale.

Art. 8. Secretarul general al municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0