HCL nr. 60 din 26.03.2020

0
HCL nr. 60 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 60 din 26.03.2020

privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.

Examinând referatul de aprobare nr. 6.113 din 16.03.2020 înaintat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 6.188 din 17.03.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 6436 din 20.03.2020 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 27 din 23.03.2020 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 61 din 23.03.2020 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman;

Având în vedere cererile nr. 3.203/13.11.2019 depusă de doamna Chiriac Liliana și nr. 3.535/18.12.2019 depusă de domnul Campău Gelu, precum și procesul verbal nr. 4411/24.02.2020 încheiat de Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L.;

Luând în considerare prevederile art. 10 și urm. din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și ale art. 19^2, alin. (12) din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. 6, lit. „b”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. XXXXXX XXX XXXX, bl. XX, sc. X, ap. XX, jud. Neamț, întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 86.335,50 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 2 Se aprobă vânzarea, către doamna CHIRIAC LILIANA, posesoare al XX seria XX nr. XXXXXXX, în calitate de titulară a contractului de închiriere nr. 61/07.10.2015, novat prin contractul nr. 300/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. XXXXXX XXX XXXX, bl. XX, sc. X, ap. XX, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 36,15 mp, suprafață construită de 47,92 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPC 18,08 mp, și CPI 5,99/791 mp teren în folosință, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U29 cu nr. cadastral 50891-C1-U29.

Art. 3 Vânzarea locuinţei identificată la art. 1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata prețului în rate, la prețul de 89.100,49 lei, din care:

  • 86.335,5 lei – valoarea de vânzare stabilită prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR;
  • 2.764,99 lei reprezentând dobânda totală, calculată la rata dobânzii de referință BNR (2,0% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998, aplicată la suma de 26.335,50 lei reprezentând diferența de achitat după plata avansului.

Art. 4 Vânzarea locuinței identificată la pct. 1 se va face cu plata prețului în rate lunare egale de 485,01 lei, pe o perioadă de 5 ani, conform graficului de plata – anexa 1 la prezenta hotarâre, cu achitarea unui avans de 60.000 lei, reprezentând 69,4963% din valoarea de vânzare a imobilului (86.335,5 lei) stabilită prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, și a unui comision de 863,36 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Data scadenței fiecărei rate se va putea modifica în funcție de data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 5 Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. XXXXXX XXX XXXX, bl. XX, sc. X, ap. XX, jud. Neamț, întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 126.860,00 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 6 Se aprobă vânzarea, către domnul CAMPĂU GELU, posesor al XX seria XX nr. XXXXXX, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 19/27.01.2015, novat prin contractul nr. 309/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. XXXXXXX XXX XXXX, bl. XX, sc. X, ap. XX, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 54,34 mp, suprafață construită de 69,81 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPC 27,17 mp, și CPI 8,73/791 mp teren în folosință, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U37 cu nr. cadastral 50891-C1-U37.

Art. 7 Vânzarea locuinţei identificată la art. 5 din prezenta hotărâre, se va face cu plata prețului în rate, la prețul de 152.334,57 lei, din care:

  • 126.860,00 lei – valoarea de vânzare stabilită prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR;
  • 25.474,57 lei reprezentând dobânda totală, calculată la rata dobânzii de referință BNR (2,0% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998, aplicată la suma de 76.860,00 lei reprezentând diferența de achitat după plata avansului.

Art. 8 Vânzarea locuinței identificată la pct. 1 se va face cu plata prețului în rate lunare egale de 568,52 lei, pe o perioadă de 15 ani, conform graficului de plata – anexa 2 la prezenta hotarâre, cu achitarea unui avans de 50.000,00 lei, reprezentând 39,4135% din valoarea de vânzare a imobilului (126.860,00 lei) stabilită prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, și a unui comision de 1.268,60 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Data scadenței fiecărei rate se va putea modifica în funcție de data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 9 Se acordă mandat Primarului municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilelor menționate la art. 1 şi art. 5, și să semneze la notar contractele de vânzarecumpărare cu privire la aceste imobile.

Art. 10 Directia Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 11 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU