HCL nr. 61 din 26.03.2020

0
HCL nr. 61 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 61 din 26.03.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 320/2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Roman

Având în vedere :

  • referatul de aprobare nr. 6247/17.03.2020 iniţiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 6259/18.03.2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Direcţia Economică;
  • prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;
  • H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

Luând în considerare procesul-verbal nr. 6240/2020 din care rezultă îndeplinirea condiţiei de consultare a organizaţiilor sindicale şi a reprezentanţilor salariaţilor la nivel de unitate, cu privire la stabilirea salariilor;

  • avizul favorabil nr. 28 din 23.03.2020 al comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 62 din 23.03.2020 al comisiei juridice, avizul de legalitate nr. 6436 din 20.03.2020 dat de Secretarul general municipiului Roman;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Începând cu data de 01.04.2020, se modifică anexa nr. 1 a H.C.L. nr. 320/2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Roman conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU