HCL nr. 59 din 26.03.2020

0
HCL nr. 59 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 59 din 26.03.2020

privind modificarea H.C.L. nr.186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

Având în vedere:

  • referatul de aprobare nr. 6128/16.03.2020 iniţiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 6201/17.03.2020 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • – avizele favorabile nr. 3521299/25029/2019 și nr. 3518115/91951/2019 ale Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București;
  • avizul de legalitate nr. 6436 din 20.03.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 26 din 23.03.2020 al comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 60 din 23.03.2020 al comisiei juridice;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” şi alin. (3), lit. „c” și ale art. 405, 407 și 408 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexelor nr. 1-10 ale H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică, conform anexelor nr. 1–10 – parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 27.04.2020.

Art. 2 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului Roman.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU