HCL nr. 5 din 30.01.2020

0
HCL nr. 5 din 30.01.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 5 din 30.01.2020

privind îndreptarea unei erori materiale din anexa la H.C.L. nr. 322 din 19.12.2019

Examinând referatul de aprobare nr. 515 din 10.01.2020 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 538 din 13.01.2020 întocmit de către Biroul Adminstrație Publică și Relația cu Consiliul Local;

Văzând avizul de legalitate nr. 1728 din 23.01.2020 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 2 din 27.01.2020 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 5 din 27.01.2020 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 14, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. l, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din anexa la H.C.L. nr. 322 din 19.12.2019 în sensul corectării numărului hotărârii „Anexă la H.C.L. nr. 322 din 19.12.2019” în loc de „Anexă la H.C.L. nr. 323 din 19.12.2019”, cum din eroare s-a redactat.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 322 din 19.12.2019 rămân neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU