HCL nr. 58 din 30.03.2023

0
HCL nr. 58 din 30.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 58 din 30.03.2023
privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al municipiului Roman, în domeniul public al județului Neamț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 19950 din 14.03.2023 întocmit şi înaintat de domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman precum şi raportul de specialitate nr. 20426 din 15.03.2023 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică-Biroul Evidenţă Patrimoniu Asociații de Proprietari;

Văzând avizul de legalitate nr. 23307 din 24.03.2023 al Secretarului General al municipiului Roman, precum şi avizul favorabil nr. 18 din 28.03.2023 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 61 din 28.03.2023 al Comisiei juridice.

Având în vedere:

– Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț cu nr. 1176 din 09.01.2023 privind solicitarea punerii la dispoziție a două terenuri, pentru realizarea obiectivului de investiţii, CENTRU RESPIRO PENTRU ADULŢI CU DIZABILITĂȚI;

– Hotărîrea Consiliului Judeţean nr. 44 din 23.02.2023 privind aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile terenuri, din domeniul public al municipiului Roman în domeniul public al Judeţului Neamţ;

– prevederile art. 858 din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 294, alin. 3, alin. 4, alin. 5 și alin. 6 din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin.1 și alin. 2, lit.”c”, ale art. 139, alin. 2, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. Se constată încetarea interesului public local pentru două imobile terenuri, respectiv, pentru teren cu număr cadastral 59346 înscris în Cartea Funciară nr. 59346 Roman și pentru teren cu număr cadastral 59345 înscris în Cartea Funciară nr. 59345 Roman .

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Roman în domeniul public al județului Neamț, a următoarelor imobile, pentru realizarea obiectivului de investiţii, CENTRU RESPIRO PENTRU ADULŢI CU DIZABILITĂȚI:

-imobil teren înscris în Cartea Funciară Roman nr. 59346, număr cadastral 59346, situat în strada Cireșilor nr. 13, în suprafață de 1004 mp;

-imobil teren înscris în Cartea Funciară Roman nr. 59345, număr cadastral 59345, situat în strada Cireșilor nr. 11, în suprafață de 1003 mp;

Art. 3. Predarea-preluarea imobilelor identificate la art. 1, se va face prin Protocol de predare – primire, încheiat între părţile interesate.

Art. 4. În condiţiile în care, până la data de 31.12.2027, nu se vor începe lucrările de construire a obiectivului CENTRU RESPIRO PENTRU ADULŢI CU DIZABILITĂȚI, terenul va reveni în proprietatea publică a municipiului Roman.

Art. 5. Ulterior realizării operațiunilor în Cartea Funciară vor fi elaborate:

– un proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat;

– un proiect de hotarâre privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public, care urmează a fi înaintat Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea analizării și formulării punctului de vedere la care se face referire în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 392/2020.

Art. 6. Direcţia Economică va proceda la înregistrarea modificărilor regimului juridic al bunurilor în evidenţele mijloacelor fixe.

Art. 7. Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la modificarea înregistrării regimului juridic al bunurilor din evidențele fiscale.

Art. 8. Secretarul general al municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 1
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0