HCL nr. 58 din 26.03.2020

0
HCL nr. 58 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 58 din 26.03.2020

privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2020, în vederea repartizării locuinţelor destinate tinerilor, construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Examinând referatul de aprobare nr. 6.114 din 16.03.2020 întocmit de către Primarul municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 6189 din 17.03.2020 întocmit de către Biroul Evidență Patrimoniu Asociații de proprietari;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 6436 din 20.03.2020 dat de către Secretarul General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 12 din 23.03.2020 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, precum și avizul favorabil nr. 59 din 23.03.2020 al Comisiei Juridice;

În temeiul prevederilor Legii nr. 114/1996R – Legea locuinţei, ale H.G. nr. 592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, precum şi dispoziţiile H.C.L. Roman nr. 176/2009, ale H.C.L. Roman nr. 183/2009 și ale H.C.L. nr. 38/2017;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 7, lit. „q”, ale art. 139 alin. 3, lit. „g”, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă lista de priorităţi A.N.L. pentru anul 2020, în vederea repartizării locuinţelor construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU