HCL nr. 58 din 29.03.2018

0
HCL nr. 58 din 29.03.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 58 din 29.03.2018

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 5.609 din 21.03.2018 iniţiată de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 5.612 din 21.03.2018 întocmit de către Compartimentul Evidenţă Patrimoniu din cadrul Serviciului Administraţie Publică Locală;

Văzând avizul favorabil nr. 14 din 29.03.2018 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 58 din 29.03.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 6337 din 29.03.2018 al Secretarului municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, ale art. 121, ale art. 122, ale art. 45, alin. 3, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la înscrierea bunurilor în evidenţele mijloacelor fixe.

Art. 3 Compartimentul Gestiune şi Valorificare Patrimoniu Imobiliar va întreprinde demersurile necesare efectuării operaţiunilor de publicitate imobiliară.

Art. 4 În baza prezentei Compartimentul evidenţă patrimoniu va proceda la actualizarea bazei de date electronice nongrafice privind inventarul terenurilor proprietate privată a municipiului Roman.

Art. 5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri poziţiile 19, 20, 21, 22, 23 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 79 din 16.07.2010 și poziția 19 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 9 din 28.01.2010 se abrogă.

Art. 6 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU