HCL nr. 57 din 29.03.2018

0
HCL nr. 57 din 29.03.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 57 din 29.03.2018

privind aprobarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 4987 din 13.03.2018 înaintată de către dl. Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman precum și Procesul-verbal nr. 4988 din 13.03.2018 al Comisiei pentru repartizarea terenurilor pentru tineri ;

Văzând avizul favorabil nr. 13 din 29.03.2018 al Comisiei de urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 57 din 29.03.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 6337 din 29.03.2018 dat de către secretarul municipiului Roman;

În temeiul prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală precum şi ale H. G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

Văzând H.C.L. Roman nr. 66 din 28.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi H.C.L. Roman nr. 78 din 16.07.2010 pentru aprobarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite în folosinţă gratuită potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

În temeiul art. 36, alin. 9, al art. 45, alin. 1, precum şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă soluţionarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Punerea în aplicare a prezentei hotărâri se face prin grija Primarului municipiului Roman, pe bază de proces-verbal.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, de către Secretarul municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU