HCL nr. 59 din 29.03.2018

0
HCL nr. 59 din 29.03.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 59 din 29.03.2018

privind modificarea anexei nr. 2 din H.C.L. nr. 30/2014 privind aprobarea/modificarea unor contracte

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 5593 din 21.03.2018 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 5594 din 21.03.2018 întocmit de către Biroul JuridicContencios;

Văzând avizul favorabil nr. 15 din 29.03.2018 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 59 din 29.03.2018 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 6337 din 29.03.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile legii nr. 152/1998R cu moficiările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 952/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, ale art. 36, alin. 2, lit. „d”, precum și ale alin. 6, lit. „a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001R;

În temeiul art. 45, alin. 1, lit. „a” şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 2 din H.C.L. nr. 30/2014, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU