HCL nr. 57 din 26.03.2020

  0
  694

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 57 din 26.03.2020

  privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 23/07.02.2020

  Examinând referatul de aprobare nr. 5944 din 12.03.2020, iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 6195 din 17.03.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 6436 din 20.03.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 22 din 23.03.2020 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 58 din 23.03.2020 al Comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

  Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

  În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), lit. c) și lit. d), ale art. 139, ale art. 140, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 3, teza 1 din H.C.L. nr. 23/07.02.2020, care va avea următorul conținut:
  „Se va înscrie corect numele cumpărătorilor, respectiv “Pârloagă Romeo și Mioara-Viorica”, în loc de „Pârloagă Romeo și Mioara.”

  Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 23/07.02.2020, rămân neschimbate.

  Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Miluță SCUTARU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU