HCL nr. 56 din 29.03.2018

0
HCL nr. 56 din 29.03.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 56 din 29.03.2018

privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 5570 din 21.03.2018 iniţiată de către dl. Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 5571 din 21.03.2018 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul favorabil nr. 25 din 29.03.2018 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 56 din 29.03.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 6337 din 29.03.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman.

Luând în considerare adresa nr. 333 din 21.02.2018 a S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman, precum şi prevederile H.C.L. nr. 129/2017 privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân din Municipiul Roman, către S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman în calitate de operator;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, precum şi prevederile art. 36, alin. (2), lit. „d” şi alin. (6), lit. „a” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă tarifele pentru serviciile de gestionare a câinilor comunitari din Municipiul Roman, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Tarifele pentru serviciile de gestionare a câinilor comunitari din Municipiul Roman, specificate în anexă, intră în vigoare la data de 02.04.2018;

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 177 din 09.11.2015, H.C.L. nr. 29 din 28.02.2017 și H.C.L. nr. 168 din 30.08.2017 se abrogă;

Art. 4 Primarul Municipiului Roman şi S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 5 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU