HCL nr. 56 din 26.03.2020

0
HCL nr. 56 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 56 din 26.03.2020

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2020

Examinând referatul de aprobare nr. 5947 din 12.03.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Lucian Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 6013 din 13.03.2020 întocmit de Directorul Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;

Văzând avizul de legalitate nr. 6436 din 20.03.2020 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 25 din 23.03.2020 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 57 din 23.03.2020 al Comisiei juridice;

Văzând avizul consultativ favorabil al Consiliului Județean Neamț, aprobat prin Hotărâre de Consiliu Judeațean nr. 62 din 26 februarie 2020;

În temeiul prevederilor art. 112, alin. (3), lit. ”b”, art. 118, art. 119 și art. 120 din Legea asistenței sociale – Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările actuale, ale Ordinului Ministerului Muncii și Justiţiei Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrarea publică, republicată, ale art. 6, alin. (3) din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, precum și art. 2, lit. ”c”, art. 3, alin. 2, lit. ”b” și art. 5, alin. (1), (2) și (3) din Anexa 2 a H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal ;

În conformitate cu art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin (1), al art. 140, alin.(1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărarea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU