HCL nr. 55 din 29.03.2018

0
HCL nr. 55 din 29.03.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 55 din 29.03.2018

privind aprobarea dezmembrării unui teren

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 5538 din 20.03.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi Raportul de specialitate nr. 5539 din 20.03.2018 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 12 din 29.03.2018 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 55 din 29.03.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 6337 din 29.03.2018 al Secretarului municipiului Roman;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „c” și alin. 5, lit „a”, ale art. 45, alin. 3, ale art. 124, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 5862 m.p., cu nr. cadastral 54923, situat în str. Moldovei, f. nr., astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 832 m.p. – drum;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 3816 m.p. – curţi-construcţii
  • lotul 3 – în suprafață de 408 m.p. – curți-construcții – bloc 18;
  • lotul 4 – în suprafață de 405 m.p. – curți-construcții – bloc 20;
  • lotul 5 – în suprafață de 401 mp.. – curți-construcții – bloc 22.

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU