HCL nr. 55 din 26.03.2020

0
HCL nr. 55 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 55 din 26.03.2020

privind aprobarea listei finale de priorităţi pentru anul 2020, în vederea repartizării locuinţelor sociale

Examinând referatul de aprobare nr. 5948 din 12.03.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum si raportul de specialitate nr. 6015 din 13.03.2020 întocmit de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roman;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 6436 din 20.03.2020 dat de Secretarul general al Municipiului Roman avizul favorabil nr. 24 din 23.03.2020 al Comisiei pentru buget-finante, precum şi avizul favorabil nr. 56 din 23.03.2020 al Comisiei Juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996R – Legea locuinţei, a H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, precum și cele ale art. 129, alin. (2), lit. c) și d), alin. (6), lit. a), alin. 7, lit. b) și q), alin. 8, lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă lista de priorităţi pentru anul 2020, în vederea repartizării locuinţelor sociale disponibile, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU