HCL nr. 55 din 30.03.2023

0
HCL nr. 55 din 30.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 55 din 30.03.2023
privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2023, în vederea repartizării locuinţelor destinate tinerilor, construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 20378 din 14.03.2023 întocmit de către Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 20428 din 15.03.2023 întocmit de către Biroul Evidenţă Patrimoniu și Asociații de Proprietari din cadrul Direcției Juridice și Administraţie Publică Locală;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 23307 din 24.03.2023 dat de către Secretarul General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 9 din 28.03.2023 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, precum și avizul favorabil nr. 58 din 24.03.2023 al Comisiei Juridice;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local cu nr. 69 din 26.03.2020 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiza și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL, Dispoziția cu nr. 1218 din 28.11.2022 privind stabilirea calendarului de lucru al comisiei sociale pentru repartizarea locuințelor ANL pentru tineri și Procesul verbal cu nr. 16280 din 28.02.2023 al Comisiei sociale pentru repartizarea locuințelor ANL pentru tineri.

În temeiul prevederilor Legii nr. 114/1996R – Legea locuinţei, ale H.G. nr. 592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin H.G. nr. 962/2001;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 7, lit. „q”, ale art. 139, alin. (1), ale art. 140, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă lista de priorităţi A.N.L. pentru anul 2023, în vederea repartizării locuinţelor construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru

Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani, care se vor disponibiliza in acest an, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Roman, Direcția Municipal Locato și Comisia pentru repartizarea locuințelor ANL vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0