HCL nr. 56 din 30.03.2023

0
HCL nr. 56 din 30.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 Nr. 56 din 30.03.2023
privind aprobarea cuantumului chiriilor nominale pentru locuințele A.N.L. situate în municipiul Roman, pentru anul 2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 22109 din 21.03.2023 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului, precum şi raportul de specialitate nr. 22600 din 22.03.2023 întocmit de către Biroul evidență patrimoniu și Asociații de Proprietari din cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 23307 din 24.03.2023 dat de către Secretarul General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 39 din 28.03.2023 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 59 din 28.03.2023 al Comisiei Juridice;

Luând în considerare adresa Direcției Municipal Locato nr.350/08.02.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Roman cu nr. 10424/08.02.2023;

În conformitate cu:

– dispozițiile art. 8, alin. 7 din Legea nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

– prevederile art. 15, alin. (23) – (241) din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederii Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1174/28.10.2021 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

– Anexa 16 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind modul de calcul a chiriei;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „d” și alin. 7, lit. „q”, ale art. 139alin. 3, lit ”a”, ale art. 140, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. l. Stabileşte cuantumul chiriei nominale, începând cu luna martie 2023, pentru locuinţele A.N.L. situate în municipiul Roman, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Direcția Municipal Locato Roman.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0