HCL nr. 54 din 30.03.2023

0
HCL nr. 54 din 30.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 Nr. 54 din 30.03.2023
privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 22522 din 22.03.2023 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 22714 din 23.03.2023 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 23307 din 24.03.2023 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, precum şi avizul favorabil nr. 38 din 28.03.2023 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 57 din 28.03.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere cererea nr. 262 din 18.01.2021 depusă de domnul Crețu Constantin Ciprian, cererea nr. 4266 din 14.12.2022 depusă de domnul Franciug Constantin și cererea nr. 3534 din 30.09.2023 depusă de doamna Costache Cristina Georgiana, precum și procesul verbal nr. 22509 din 22.03.2023 încheiat de Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L.;

Luând în considerare prevederile art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 19^2, din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. 6, lit. „b”, ale art. 139, alin. 2, ale art. 140, alin. 1, precum și ale ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. (1) Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl.10, sc. A, ap. 14, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 244.401,09 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege, precum și comisionul de 1%, prevăzut de lege.

(2) Se aprobă vânzarea, către domnul Crețu Constantin Ciprian, posesor a CI seria xx nr. xxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 94/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl. 10, sc. A, ap. 14, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 51,4 mp, suprafață totală 54,2 mp, suprafața construita 64,90 mp, CPC 39,1 mp, teren în folosință CPT 22,4 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59053-C1-U2.

(3). Vânzarea locuinței identificată la art. 1, alin. (1) și alin. (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 36.297,19 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 2.419,81 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 5 ani, conform planului de rambursare – anexa 1 la prezenta hotărâre.

Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 2. (1) Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl.2, sc. A, ap. 20 (fost Aleea Vasile Lupu, nr.2, bloc 1, ap 20), jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 115.856,52 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege, precum și comisionul de 1%, prevăzut de lege.

(2) Se aprobă vânzarea, către domnul Franciug Constantin, posesor a CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 20/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl. 2, sc. A, ap. 20(fost Aleea Vasile Lupu, nr.2, bloc 1, ap 20), jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 51,61 mp, suprafață totală 56,15 mp, suprafața construita 67,03mp, CPC 42,40 mp, teren în folosință CPT 22,19 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 53460-C1-U16.

(3). Vânzarea locuinței identificată la art. 2, alin. (1) și alin. (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 17.206,41 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 1.147,09 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 15 ani, conform planului de rambursare – anexa 2 la prezenta hotărâre.

Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 3. (1) Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Ștefan cel Mare, bl. 15-fost 8M- , sc. D, ap. 35, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 127.725,20 lei, care

include T.V.A.-ul prevăzut de lege, precum și comisionul de 1%, prevăzut de lege.

(2) Se aprobă vânzarea, către doamna Costache Cristina Georgiana, posesor a CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titulară al contractului de închiriere nr. 310/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Ștefan cel Mare, bl. 15-fost 8M- ,sc. D, et.5, ap. 35, jud. Neamț, compus din 1 camere și dependințe, suprafață utilă de 35,95 mp, suprafața construita 45,59 mp, CPC 17,98 mp, teren în folosință CPT 5,70 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U34.

(3). Vânzarea locuinței identificată la art. 3, alin. (1) și alin. (2) din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 18.969,09 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 1.264,61 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 15 ani, conform planului de rambursare – anexa 3 la prezenta hotărâre.

Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică

Art. 4. Se acordă mandat Primarului municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilelor menționate la art. 1, 2 și 3 și să semneze la notar contractele de vânzare-cumpărare cu privire la aceste imobile.

Art. 5. Direcția Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 6. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija Secretarului General al municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0