HCL nr. 54 din 29.03.2018

0
HCL nr. 54 din 29.03.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 54 din 29.03.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 129/2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 5359 din 19.03.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului, precum şi raportul de specialitate comun nr. 5360 din 19.03.2018 întocmit de către Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice și Biroul Juridic-Contencios;

Văzând avizul favorabil nr. 18 din 29.03.2018 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 54 din 29.03.2018 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 6337 din 29.03.2018 dat de către Secretarul municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 5 din O.U. G. nr. 155/ 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, precum și cele ale art. 20 din H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor;

Luând act de prevederile art. 7, alin. 1 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. „6”, lit. „a”, pct. 19 din Legea nr. 215/2001R – Legea administrației publice locale;

În temeiul art. 45 şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea punctului 8.5 din Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Roman (anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 129/07.07.2017), care va avea următorul conținut:
,, 8.5. În vederea recuperării câinilor revendicaţi, proprietarii vor achita Operatorului Serviciului public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân din Municipiul Roman, la data preluării câinelui din adăpostul public din municipiul Roman, contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada staţionării acestora în adăpost, în cuantumul stabilit prin hotărârea consiliului local al municipiului Roman.”

Art. 2 Se aprobă modificarea Anexei nr. 10 – ,,INDICATORII DE PERFORMANȚĂ ȘI DE CALITATE ai Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Roman”, din Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Roman (anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 129 din 07.07.2017), conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea Anexei nr. 10 – ,,INDICATORII DE PERFORMANȚĂ ȘI DE CALITATE ai Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Roman” din CAIETUL DE SARCINI privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Roman (anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 129 din 07.07.2017) conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman și structurile specializate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și a serviciilor publice de interes local.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU