HCL nr. 54 din 26.03.2020

0
HCL nr. 54 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 54 din 26.03.2020

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

Examinând referatul de aprobare nr. 5731 din 10.03.2020 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 5791 din 11.03.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 6436 din 20.03.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman, precum și avizul favorabil nr. 21 din 23.03.2020 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 55 din 23.03.2020 al Comisiei juridice.

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare cererea dlui Ochiană Petru, înregistrată la Direcția Municipal Locato sub nr. 1005/13.02.2020 și la Primăria municipiului Roman sub nr. 3887/18.02.2020, precum și cererea dlui Neagu Florin, înregistrată la Direcția Municipal Locato sub nr. 1130/21.02.2020 și la Primăria municipiului Roman sub nr. 4752/27.02.2020;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), precum şi ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare locuință nr. 8032/15.05.1992 încheiat între RAGLT și dnii Ochiană Petru și Elena, ce are ca obiect apartamentul nr. 67 situat în Blocul nr. 54, sc. D, et. 1 din b-dul Republicii, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Ochiană Petru și Elena în loc de Ocheană Petru și Elena, cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare locuință nr. 5106/21.12.1992 încheiat între RAGLT și dnii Neagu Florin și Maria, ce are ca obiect apartamentul nr. 8 situat în Blocul nr. 7A, sc. A, et. 2, din str. Sucedava, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a adresei imobilului, respectiv Roman, str. Sucedava în loc de Roman, str. Sucedav, cum greșit s-a menționat.

Art. 3 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU