HCL nr. 53 din 30.03.2023

0
HCL nr. 53 din 30.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 Nr. 53 din 30.03.2023
privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 22819 din 23.03.2023 iniţiat de către dl Leonard Achiriloaei – primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 23078 din 24.03.2023 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 23307 din 24.03.2023 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 17 din 28.03.2023 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 56 din 28.03.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresele înregistrate la Primăria municipiului Roman sub nr. 4474/19.01.2023, 4543/19.01.2023, 14689/22.02.2023, 15598/ 27.02.2023, 13739/ 20.02.2023, 16610/ 01.03.2023, 16609/ 01.03.2023, 19633/13.03.2023, 21332/ 17.03.2023 și 22790/23.03.2023.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), ale art. 139 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, ale art. 140 alin. (1) precum și cele ale art. 196 alin.(1) lit. “a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 2349/17.12.1991 încheiat între RAGLT Roman și dnii Gălățeanu Mihai și Magdalena, ce are ca obiect apartamentul 22 situat în blocul 7, etajul III, scara B din strada Stf. cel Mare, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Galațanu Mihai și Magdalena în loc de Gălățeanu Mihai și Magdalena cum greșit s-a menționat.

Art. 2. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 7088 încheiat între RAGLT Roman și dnii Mărtinaș Stefan și Cecilia, ce are ca obiect apartamentul 24 situat în blocul 3, etajul parter, scara A din str. Al. Liliacului, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a adresei apartamentului, respectiv str. Al. Liliacului, blocul 3, scara B, etajul parter, apartamentul 24 în loc de str. Al. Liliacului, blocul 3, scara A, etajul parter, apartamentul 24 cum greșit s-a menționat.

Art. 3. Se aprobă îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 4505/19.02.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Dascalu Argentina și Vasile, ce are ca obiect apartamentul 48 situat în blocul 1, etajul IV, scara C din strada V. Alecsandri, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului și a adresei apartamentului, respectiv Dascalu Argintina și Vasile în loc de Dascalu Argentina și Vasile și blocul 1, scara D, etajul IV, apartamentul 48 în loc de blocul 1, scara C, etajul IV, apartamentul 48 cum greșit s-a menționat.

Art. 4. Se aprobă îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 8477/03.04.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Ababei Radu și Constantta, ce are ca obiect apartamentul 11 situat în blocul 11, etajul III, scara A din str. N. Titulescu, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului și a adresei apartamentului, respectiv Ababei Nicolae-Radu și Constanța în loc de Ababei Radu și Constantta și str. N. Titulescu, blocul 11, scara A, etajul III, apartamentul 9 în loc de str. N.Titulescu, blocul 11, scara A, etajul III, apartamentul 11 cum greșit s-a menționat.

Art. 5. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 9861/4.05.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Kertz Claude și Elena, ce are ca obiect apartamentul 31 situat în blocul 29, etajul II, scara B din strada Smirodava, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Kertz Claude și Elena-Delia în loc de Kertz Claude și Elena cum greșit s-a menționat.

Art. 6. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 8713 încheiat între RAGLT Roman și dnii Benchea Maricel și Anisoara, ce are ca obiect apartamentul 50 situat în blocul 14, etajul II, scara C din strada Anton Pann, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Benchia Maricel și Anisoara în loc de Benchea Maricel și Anisoara cum greșit s-a menționat.

Art. 7. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 10855/23.11.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Dima Ioan și Emilia, ce are ca obiect apartamentul 25 situat în blocul 4, etajul I, scara C din strada Stf. cel Mare, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Dima Ioan și Emilia-Maria în loc de Dima Ioan și Emilia cum greșit s-a menționat.

Art. 8. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 5792 încheiat între RAGLT Roman și dnii Bursuc Daniela și Vasile, ce are ca obiect apartamentul 33 situat în blocul 5, etajul I, scara C din strada D. Gherea, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Bursuc Daniela și Vasile-Sorinel în loc de Bursuc Daniela și Vasile cum greșit s-a menționat.

Art. 9. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 6079/18.03.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Anti Maria și Ioan, ce are ca obiect apartamentul 49 situat în blocul 30, etajul II, scara C din strada Smirodava, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Anti Maria și Ion în loc de Anti Maria și Ioan cum greșit s-a menționat.

Art. 10. Primarul prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 11. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0