HCL nr. 53 din 26.03.2020

0
HCL nr. 53 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 53 din 26.03.2020

privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat din municipiul Roman

Examinând referatul de aprobare nr. 5782 din 10.03.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 5807 din 11.03.2020 întocmit de către Direcța de Asistență Socială a Municipiului Roman;

Văzând avizul de legalitate nr. 6436 din 20.03.2020 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 23 din 23.03.2020 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil 54 din 23.03.2020 al Comisiei juridice;

În temeiul prevederilor Legii nr. 114/1996 – Legea locuinţei, a H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996;

În conformitate cu art. 129, alin. 2, lit. „c” și „d”, alin. 6, lit. „a”, alin. 7, lit. „b” și „q”, alin. 8, lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă „Regulamentul privind repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat din municipiul Roman”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. nr. 118 din 18.06.2009, cu modificările și completările ulterioare se abrogă.

Art. 3 Comisia de repartizare a locuinţelor va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărarea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU