HCL nr. 52 din 30.03.2023

0
HCL nr. 52 din 30.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 52 din 30.03.2023
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

– referatul de necesitate nr. 2206 din 09.03.2023 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;

– referatul de aprobare nr. 19739 din 13.03.2023 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 19887 din 14.03.2023 întocmit de către Direcția juridică și Administrație Publică;

– avizul de legalitate nr. 23307 din 24.03.2023 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 37 din 28.03.2023 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 55 din 28.03.2023 al Comisiei juridice;

– avizul consultativ favorabil al Consiliului Județean Neamț, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Judeațean nr. 39 din 23 februarie 2023;

– art. 112 alin. (3) lit. b), art. 118, art. 119 și art. 120 lit. d) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările actuale;

– Ordinul Ministerului Muncii și Justiţiei Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București;

– Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrarea publică, republicată și Hotărârea de Guvern nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

– art. 2 lit. c), art. 3 alin. 2 lit. b) și art. 5 din Anexa 2 a Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. d) și alin. 7 lit b), art. 139 alin (1), al art. 140 alin. (1), precum și al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0