HCL nr. 52 din 26.03.2020

0
HCL nr. 52 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 52 din 26.03.2020

privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale din Municipiul Roman, județul Neamț

Examinând referatul de aprobare nr. 5711 din 10.03.2020 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu -Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 5810 din 11.03.2020 întocmit de către Serviciul Situaţii de Urgenţă, SSM şi PSI;

Văzând avizul de legalitate nr. 6436 din 20.03.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 11 din 23.03.2020 al comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum și avizul favorabil nr. 53 din 23.03.2020 al comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 1, art. 13, lit. „a” şi art. 14, lit. „a” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cele ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispozitiile art. 129, alin. 2, lit. „d” și alin. 7, lit. „h” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul dispozitiilor art. 139, ale art. 140, alin. 1,precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale nr. 5679 din 10.03.2020 întocmit de către Serviciul Situaţii de Urgenţă, SSM, Protectie Civila.

Art. 2 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează anual de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă.

Art. 3 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgentă va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general Municipiului Roman va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri institutiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU