HCL nr. 51 din 30.03.2023

0
HCL nr. 51 din 30.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 51 din 30.03.2023
privind modificarea H.C.L. nr. 234/28.10.2021 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

– referatul de necesitate nr. 2195 din 09.03.2023 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;

– referatul de aprobare nr. 19758 din 13.03.2023 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 19891 din 14.03.2023 întocmit de către Direcția juridică și Administrație publică și Direcția economică;

– avizul de legalitate nr. 23307 din 24.03.2023 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 36 din 28.03.2023 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 5 din 28.03.2023 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 54 din 28.03.2023 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile: art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), alin. (2) și art. 5 lit. m) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 2, art. 5 alin. (3), art. 46 alin. (3) și art. 114 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului precum și prevederile art. 258, alin. (3), art. 263 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. d), alin. 7, lit. b), art. 139, alin. (3), lit. ”a”, al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din același act normativ.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 234 din data de 28.10.2021 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 234/28.10.2021 rămân neschimbate.

Art. 3. Primarul municipiului Roman, prin Direcția de Asistență Socială, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0