HCL nr. 51 din 26.03.2020

0
HCL nr. 51 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 51 din 26.03.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 183/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităților de învățământ din Municipiul Roman

Examinând referatul de aprobare nr. 5562 din 06.03.2020 inițiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 5579 din 09.03.2020 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 6436 din 20.03.2020 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 10 din 23.03.2020 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 52 din 23.03.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 11, alin. 4, lit. „e” din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. „a”, ale alin. 7, lit. „a”, ale art. 139, art. 140 precum și art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 183/2016 așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 20/2017 și H.C.L. nr. 143/2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităților de învățământ din Municipiul Roman, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • – se desemnează doamna consilier local Dana-Lăcrămioara Păiuș ca reprezentant al Consiliului local al Municipiului Roman în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Școlii Postliceale Sanitare „Moldova” din Roman.

Art. 2 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU