HCL nr. 50 din 26.03.2020

0
HCL nr. 50 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 50 din 26.03.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 25/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Roman

Examinând referatul de aprobare nr. 5561 din 06.03.2020 inițiat de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 5578 din 09.03.2020 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 6436 din 20.03.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 9 din 23.03.2020 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 51 din 23.03.2020 al Comisiei juridice.

În conformitate cu prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative, coroborat cu art. 4, alin. 1, lit. b și lit. c din anexa la Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, precum și cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. „a”, ale alin. 7, lit. „a”, ale art. 139, art. 140 precum şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 25/2017 așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 93/2017, H.C.L. nr. 185/2019 și H.C.L. nr. 209/2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Roman, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • se desemnează doamna consilier local Liliana CHELARIU ca reprezentant al Consiliului local al Municipiului Roman în Consiliul de administrație al Colegiului Național „Roman Vodă” Roman,
  • se desemnează doamna consilier local Liliana CHELARIU ca reprezentant al Consiliului local al Municipiului Roman în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Vasile Alecsandri” Roman,
  • se desemnează doamna consilier local Liliana CHELARIU ca reprezentant al Consiliului local al Municipiului Roman în Consiliul de administrație al Școlii Postliceale Sanitare „Moldova” Roman.

Art. 2 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU