HCL nr. 49 din 26.03.2020

0
HCL nr. 49 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 49 din 26.03.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 172 din 26.07.2018 privind aprobarea componenței unor comisii

Examinând expunerea de motive nr. 5560 din 06.03.2020 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 5610 din 09.03.2020 întocmit de către Biroul Administrație Publică și Relația cu Consiliul Local;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 6436 din 20.03.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 10 din 23.03.2020 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum și avizul favorabil nr. 50 din 23.03.2020 al Comisiei Juridice;

Având în vedere dispoziţiile art. 30 – 34 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală coroborate cu art. 597, alin. 2, lit. „e” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 1, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin, 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică art. 1. (1), pct. 9 din H.C.L. nr. 172/26.07.2018, care va avea următorul cuprins:
“ Se aprobă componența Comisiei pentru circulație din Municipiul Roman după cum urmează:
„ .……………………… 7. Membru: George-Alexandru BĂLAN – consilier local ”

Art. 2 Se modifică art. 3 pct. 4 din H.C.L. nr. 172/26.07.2018, care va avea următorul cuprins:
„Se aprobă componența Comisiei speciale pentru închirierea contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public în regim de taxi și în regim de închiriere, după cum urmează:

„ .………………………
4. Adriana Constanța Diaconu: Serviciul Autorizări Comercial, Transport ”

Art. 3 Se modifică art. 4, pct. 6 din H.C.L. nr. 172/26.07.2018, care va avea următorul cuprins:
“Se aprobă componența Comisiei de licitație pentru concesionarea de terenuri destinate construcțiilor, după cum urmează:
„ .………………………
6. Membru: Monica Celia TICOVSCHI – Direcția de Impozite și taxe Locale”

Art. 4 Se modifică art. 7.(1), pct. 5 din H.C.L. nr. 172/26.07.2018, care va avea următorul cuprins:
„ Se aprobă componența Comisiei pentru vânzarea terenurilor proprietate privată a Municipiului Roman, după cum urmează:
„ .……………………… 5. Monica Celia TICOVSCHI – Direcția de Impozite și Taxe Locale”

Art. 5 În tot cuprinsul H.C.L. nr. 172 din 26.07.2018 așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 23 din 31.01.2019 și H.C.L. nr. 290 din 27.11.2019 denumirea „S.C. Municipal Locato Serv S.A.” se înlocuiește cu „Direcția Municipal Locato”.

Art. 6 Celelalte dispoziţii ale hotărârii modificate rămân valabile.

Art. 7 Persoanele nominalizate la articolele 1 – 4, Serviciul Autorizări Comercial, Transport, Direcția de Impozite și Taxe Locale și Direcția Municipal Locato vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 8 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU