HCL nr. 4 din 30.01.2020

0
HCL nr. 4 din 30.01.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 4 din 30.01.2020

privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 318 din 19.12.2019

Examinând referatul de aprobare nr. 459 din 10.01.2020 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 528 din 13.01.2020 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 1728 din 23.01.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 1 din 27.01.2020 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 4 din 27.01.2020 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (4), cu ale art. 61, alin. (2) și ale art. 63 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile art. 26, alin. (1), lit. g) din Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5090 din 30 august 2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), ale alin. (7), lit. a), precum şi ale art. 139, art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la H.C.L. nr. 318 din 19.12.2019, în sensul că la pagina 3, punctul D. Unități de învățământ pentru nivelul secundar superior sau liceal, la Colegiul Tehnic „Petru Poni”, Municipiul Roman, la Nivelul școlarizat, se adaugă mențiunea „LIC TEO”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 318 din 19.12.2019 rămân neschimbate.

Art. 3 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU