HCL nr. 48 din 26.03.2020

0
HCL nr. 48 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 48 din 26.03.2020

privind modificarea componenţei unor comisii

Examinând referatul de aprobare nr. 5559 din 06.03.2020 iniţiat de către dna Ioana Roxana Iorga – Viceprimarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 5609 din 09.03.2020 întocmit de către Birou administrație publică și relația cu Consiliul local;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 6436 din 20.03.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 9 din 23.03.2020 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum și avizul favorabil nr. 49 din 23.03.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere dispoziţiile art. 30 – 34 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală coroborate cu art. 597, alin. 2, lit. „e” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul dispoziţiilor art. 124 – 126, ale art. 129, alin. 1, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin, 1, lit. „a” din același act administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică articolul unic al H.C.L. nr. 127 din 24.06.2016 privind alegerea comisiei de validare, după cum urmează:

 • Comisia de validare:
  • dna Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ;
  • dnul Mircea BELOIU;
  • dna Liliana CHELARIU;
  • dnul Dragoş–Viorel MOROŞANU;
  • dnul Daniel-Laurenţiu VASILIU.

Art. 2 Se modifică anexa la H.C.L. nr. 132 din 24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, după cum urmează:

 • Comisia pentru buget-finanțe – 5 membri:
  • – dnul George – Alexandru BĂLAN;
  • – dna Iulia HAVRICI TOMŞA;
  • – dna Liliana CHELARIU;
  • – dnul Miluţă SCUTARU;
  • – dnul Dragoş – Viorel MOROŞANU.

Art. 3 Celelalte prevederi ale hotărârilor H.C.L. nr. 127 din 24.06.2016 și H.C.L. nr. 132 din 24.06.2016 rămân neschimbate.

Art. 4 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU