HCL nr. 49 din 16.03.2023

0
HCL nr. 49 din 16.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 49 din 16.03.2023
privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat și aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 19951 din 14.03.2023 iniţiat de către dl. Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, raportul de specialitate nr. 20161 din 14.03.2023 inițiat de Direcția Economică.

Văzând avizul de legalitate nr. 20823 din 15.03.2023 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 34 din 16.03.2023 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 52 din 16.03.2023 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, alin. 3, lit. ,,a” , al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2023, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2023, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă rectificarea lista de studii și proiecte, conform anexei nr.3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă rectificarea lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local Proiecte FEN, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă rectificarea lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local Proiecte PNRR, conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă rectificarea bugetul local la unitațile de invățământ, conform anexei nr. 6 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă rectificarea bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Primăria Municipiului Roman, conform anexei nr. 7 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se aprobă rectificarea bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Direcția Municipal Locato Roman, conform anexei nr. 8 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Se aprobă rectificarea bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Direcția Administrare Piețe Roman, conform anexei nr. 9 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Se aprobă rectificarea bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Spitalul Municipal de Urgență Roman, conform anexei nr. 10 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. Se aprobă rectificarea bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la unitățile de învățământ, conform anexei nr. 11 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2023, conform anexei nr. 12 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. Se aprobă lista de investitii finatata prin bugetul creditelor interne pe anul 2023, conform anexei nr. 12.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 15. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interes

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 11
Nr. total al aleșilor locali prezenți 14 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 7 Abțineri 3
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0