HCL nr. 48 din 16.03.2023

0
HCL nr. 48 din 16.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

 Nr. 48 din 16.03.2023
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul

”DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN UAT Municipiul ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ”

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
Pilonul VI. Politici pentru noua generație
Componenta C15: Educație
Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP)
Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic
Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ
Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 20424 din 14.03.2023 înaintat de către doamnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 20501 din 15.03.2023 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 20823 din 15.03.2023 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 32 din 16.03.2023 al Comisiei pentru buget – finanţe, avizul favorabil nr. 4 din 16.03.2023 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 50 din 16.03.2023 al Comisiei juridice.

Având în vedere:

  • Ordinul Ministerului Educației nr. 6.423/19.12.2022 privind aprobarea Ghidului Solicitantului aferent PNRR, Componenta C15: Educație, Obiectiv Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, modificat prin Corrigendumul nr. 1 aprobat prin OME nr . 3674 / 14.02.2023;
  • Ordinul ME nr. 4142/2022 privind aprobarea normativului de dotare minimală pentru clasele V—VIII;
  • Ordinul ME nr. 4143/2022 pentru aprobarea Standardelor privind materialele de predare-învățare în educația timpurie și a Normativului de dotare minimală pentru serviciile de educație timpurie a copiilor de la naștere la 6 ani;
  • Ordinul ME nr. 4144/2022 privind aprobarea Normativului de dotare minimală pentru învățământul primar;
  • Ordinul nr. 3677/14.02.2023 privind modificarea Ordinului ministrului educației nr. 3.497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice;
  • Ordinul ME nr. 6416/2022 pentru modificarea OM 3497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice;
  • Ordinul MS nr. 1456/25.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor,

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art.129 alin.(9), lit. „a”, art.136, art.137 alin.(1), art.139 alin.(3) lit. g), art.140 alin.(1) și art.196 alin.(1), lit.„a”, art.197 alin.(1), (2), (4) și (5) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART 1. Se aprobă participarea UAT Municipiul Roman la Apelul de proiecte pentru „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” (palatele și cluburile copiilor, cluburile sportive, cabinetele de asistență psihopedagogică), finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație.

ART 2. Se aprobă depunerea proiectului ”DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN UAT Municipiul ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ” pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI: Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Obiectivul: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe

ART 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR

CONEXE DIN UAT Municipiul ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ” în cuantum de 18.439.612,25 lei, inclusiv TVA, din care:

– Valoare eligibilă PNRR, fără TVA: 15.495.472,47 lei

– Valoare TVA eligibilă: 2.944.139,78 lei.

ART 4. Se aprobă susținerea din bugetul local a sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile/conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ”DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN UAT Municipiul ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ” în vederea implementării acestuia în condiții optime.

ART 5. Se împuternicește dl. Leonard ACHIRILOAEI – Primarul Municipiului Roman să semneze toate documentele necesare depunerii cererii de finanțare şi a implementării proiectului în numele Municipiului Roman.

ART 6. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamț şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamț;

ART 7. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

– Primarului Municipiului Roman;

– Instituției Prefectului – Judeţului Neamț,

– Direcției Tehnice de Investiții / Serviciului Managementul Proiectelor – Municipiul Roman;

– Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 14
Nr. total al aleșilor locali prezenți 14 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 7 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0