HCL nr. 50 din 16.03.2023

0
HCL nr. 50 din 16.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 50 din 16.03.2023
privind îndreptarea unor erori materiale și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 214/29.09.2022 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 25/26.01.2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 20556 din 15.03.2023 întocmit şi înaintat de către Primarul Municipiului Roman – Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 20558 din 15.03.2023, întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 20823 din 15.03.2023 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 16 din 16.03.2023 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 35 din 16.03.2023 al Comisiei buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 53 din 16.03.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, precum și H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții financiare din fonduri publice, a prevederilor OUG nr.95/2021, a OMDLPA nr.1333/2021 și a OMDLPA nr.2708/2022,

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „d”, al art. 139 alin. 3 lit. „a”, al art. 140, alin. 1, precum si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorilor materiale strecurate în titlul Hotărârii Consiliului Local nr. 214 din 29.09.2022 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 25 din 26.01.2023, în sensul înlocuirii denumirii obiectivului de investiții din „Reabilitare rezervor 5000 mc, Municipiul Roman, județul Neamț”, cum din eroare s-a trecut, în: „Reabilitare rezervor 5000 mc, strada Mihai Viteazu, municipiul Roman, județul Neamț”, cum este corect.

Art. 2. Se aprobă modificarea și înlocuirea Anexei nr.1 (Anexa nr.2.2a la normele metodologice) la H.C.L. nr. 214/29.09.2022, privind ”Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții” cu denumirea : ”Reabilitare rezervor 5000 mc, strada Mihai Viteazu, Municipiul Roman, județul Neamț”, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea și înlocuirea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.214/29.09.2022 (Anexa nr. 2.1 la normele metodologice), privind ” Devizul General ” al obiectivului de investiții cu denumirea : ”Reabilitare rezervor 5000 mc, strada Mihai Viteazu, municipiul Roman, județul Neamț” , conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.4. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 214/29.09.2022 și H.C.L. nr. 25/26.01.2023 rămân neschimbate.

Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Roman, persoanelor și autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 14
Nr. total al aleșilor locali prezenți 14 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 7 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0