HCL nr. 47 din 26.03.2020

0
HCL nr. 47 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 47 din 26.03.2020

privind validarea unui mandat de consilier

Examinând referatul de aprobare nr. 5558 din 06.03.2020 iniţiat de către dna Ioana Roxana Iorga – Viceprimarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 5602 din 09.03.2020 întocmit de către Birou administrație publică și relația cu Consiliul local;

Luând în considerare adresa nr. 13 din 05.03.2020 a Partidului National Liberal – Filiala Neamţ, înregistrată de Municipiul Roman sub nr. 5557 din 06.03.2020;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 6436 din 20.03.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 2 din 23.03.2020 al Comisiei de validare, precum și avizul favorabil nr. 48 din 23.03.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 32 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală coroborate cu art. 597, alin. 2, lit. „e” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 1, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin, 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se validează mandatul de consilier pentru dna Liliana CHELARIU.

Art. 2 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU