HCL nr. 47 din 16.03.2023

0
HCL nr. 47 din 16.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 47 din 16.03.2023
privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier și vacantarea locului de consilier local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Luând în considerare cererea de demisie a dnei Teodora Baciu, înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 19779/13.03.2023;

Având în vedere referatul constatator nr. 20730 din 15.03.2023 întocmit de dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman și de către dnul Gheorghe Carnariu – Secretarul general al municipiului Roman;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 20823 din data de 15.03.2023 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 8 din 16.03.2023 al Comisiei de administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 49 din 16.03.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 204, alin. 2, lit. „a” și alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și cele ale Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului Local al municipiului Roman;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 1, ale art. 139 alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se constată încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier local pentru doamna Teodora Baciu.

Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local ocupat de doamna Teodora Baciu în cadrul Consiliului Local al Municipiului Roman.

Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 14
Nr. total al aleșilor locali prezenți 14 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 7 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0