HCL nr. 46 din 26.03.2020

0
HCL nr. 46 din 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 46 din 26.03.2020

privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier

Luând în considerare demisia dlui Leonard Achiriloaei, înregistrată la Municipiul Roman sub nr. 3882 din 18.02.2020;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 6436 din 20.03.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 1 din 23.03.2020 al Comisiei de validare, precum și avizul favorabil nr. 47 din 23.03.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere dispoziţiile art. 30 – 34 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală coroborate cu art. 597, alin. 2, lit. „e” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 1, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se constată încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local pentru dnul Leonard ACHIRILOAEI şi se declară vacantă funcţia de consilier local a acestuia.

Art. 2 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Miluță SCUTARU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU