HCL nr. 45 din 12.03.2018

0
HCL nr. 45 din 12.03.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 45 din 12.03.2018

privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • expunerea de motive nr. 4546 din 06.03.2018 inițiată de către Primarul Municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 4547 din 06.03.2018 întocmit de către Directorul Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;
  • H.C.L. nr. 4 din 31.01.2018 privind aprobarea Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială Roman;
  • avizul nr. 13698/12762 /2018 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
  • avizul favorabil nr. 19 din 12.03.2018 al comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 45 din 12.03.2018 al Comsiei juridice, precum și avizul de legalitate nr. 4879 din 12.03.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;
  • avizul consultativ nr. 1190/07.03.2018 al Consiliului Director al Direcției de Asistență Socială Roman, conform H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;
  • prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administrația publică locală;

În temeiul art. 45, alin. (1) și al art. 115, alin. 1, lit. b) din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă funcțiile publice, organigrama și statul de funcții pentru Direcția de Asistență Socială, instituție publică cu personalitate juridică aflată în
subordinea Consiliului Local Roman, conform anexelor nr. 1 – 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 252 din 22.12.2016 se abrogă.

Art. 3 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărarea se va comunica, potrivit legii, autorităților și persoanelor interesate prin grija Secretarului Municipiului Roman.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU