HCL nr. 46 din 12.03.2018

0
HCL nr. 46 din 12.03.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 46 din 12.03.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 20/2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 4572 din 06.03.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – Lucian Ovidiu Micu, precum si raportul de specialitate nr. 4573 din 06.03.2018 întocmit de către Direcția de Asistență Sociala a municipiului Roman;
Văzând avizul favorabil nr. 17 din 12.03.2018 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 46 din 12.03.2018 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 4879 din 12.03.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;
În conformitate cu prevederile art. 6, lit. „z”, alin. (hh), ale art. 15, alin. 3, precum și ale art. 16, alin. 5 din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială;
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006R privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cele ale Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea excluziunii sociale, precum și cele ale Legii nr. 17/2000R privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. ”d” și alin. (6), lit.”a”, pct. 2, ale art. 45, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administrația publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifica anexa la H.C.L. nr. 20/2018 – Regulamentul de acordare a tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente şi medicamente, dupa cum urmeaza:

    • Pct. 4.1.3. va avea urmatorul cuprins:

„Tichetele sociale se acorda în baza Hotărârii Consiliului Local, familiilor din care cel puţin un membru este pensionar sau persoană incadrata in grad de handicap (grav, accentuat sau mediu), sunt persoane aflate în situaţie de risc social, care din motive de sănătate şi condiţii socioeconomice precare, nu pot sa-şi asigure un nivel minim de trai”.

  • Pct. 4.2.2. va avea urmatorul cuprins:

„Beneficiază de tichete sociale orice familie în care cel putin un membru este pensionar sau persoana cu handicap, persoanele singure pensionare, persoanele singure incadrate in grad de handicap grav, accentuat sau mediu care: au domiciliul sau reşedinţa în municipiul Roman şi realizează venituri nete ce nu depasesc 700 lei/lună/membru de familie.”

Art. 2 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre, conform legii, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU