HCL nr. 44 din 12.03.2018

0
HCL nr. 44 din 12.03.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 44 din 12.03.2018

privind aprobarea Regulamentului de organizare și functionare și a Planului anual de acţiune privind serviciile sociale al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

 • Expunerea de motive nr. 4533 din 06.03.2018 a Primarului municipiului
  Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr.
  4535 din 06.03.2018 întocmit de Direcţia de Asistenţă Socială;
 • Avizul favorabil nr. 16 din 12.03.2018 al comisiei pentru administrație
  publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 44 din 12.03.2018 al
  comsiei juridice, precum și avizul de legalitate nr. 4879 din 12.03.2018
  dat de Secretarul Municipiului Roman;
 • Avizul consultativ nr. 1190/07.03.2018 al Colegiului Director al Directiei
  de Asistență Socială a Municipiului Roman constituit conform H.C.L.
  nr. 4/31.01.2018 privind aprobarea Colegiului Director al Direcției de
  Asistență Socială;
 • Prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de
  organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a
  structurii orientative de personal.

În temeiul art. 17, ale art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a”, pct. 2, ale art. 45, ale art. 73, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare și functionare al Direcției de Asistență Socială a municipiului Roman, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 20 din 28.01.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Roman și H.C.L. nr. 104 din 18.05.2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 20/28.01.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Roman se abrogă.

Art. 4 Primarul municipiului Roman prin aparatul propriu de specialitate şi serviciile publice de interes local va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre,conform legii, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU