HCL nr. 45 din 06.03.2023

0
HCL nr. 45 din 06.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 45 din 06.03.2023
privind aprobarea măsurilor pentru bugetarea participativă în anul 2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 10.548 din 08.02.2023 iniţiat de către dl. Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 11.015 din 09.02.2023 întocmit de către Direcția Economică și S.C.C.M.M.M.I. -Biroul Control, Strategii și Marketing Instituțional;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 17560 din 03.03.2023 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 31 din 06.03.2023 al Comisiei pentru buget finanțe, avizul favorabil nr. 47 din 06.03.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) și art. 20 alin. (1) lit. i) și lit. f) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b) și alin (4) lit. a), ale art. 139, alin. (1), precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Roman, în exercițiul bugetar aferent anului 2023.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului Roman, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă alocarea sumei de 250.000 lei, din bugetul local, pentru proiectul/proiectele selectate în cadrul procesului de bugetare participativă.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 31 din 24.02.2022 se abrogă.

Art. 5. Primarul municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 5 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0