HCL nr. 46 din 06.03.2023

0
HCL nr. 46 din 06.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 46 din 06.03.2023
privind instituirea dreptului de uz și servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 11294 din 13.02.2023 înaintat de primarul municipiului Roman – Leonard ACHIRILOAEI, precum şi raportul de specialitate nr. 12005 din 14.02.2023 întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ;

Având în vedere adresa nr. 135 din data de 07.02.2023 înaintată de DELGAZ GRID SA ;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 17560 din 03.03.2023 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 15 din 06.03.2023 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 48 din 06.03.2023 al Comisiei juridice,;

În conformitate cu prevederile art. 12 şi 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale – Legea nr. 123/2012;

În temeiul dispoziţiilor art. 108 alin. 1, lit. ,,b” şi ,,c”, art. 129, alin. 2, lit ,,c”şi alin. 6, lit. ,,a” şi ,,b”, ale art.139, alin.3 lit. „g”, ale art.140, alin, 1, ale art.196, alin. (1), lit ,,a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se instituie dreptul de uz cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului în suprafață de 1,00 mp, proprietate publică a Municipiului Roman, situat în Str. Alba Iulia, nr.14, în vederea executării lucrării: Alimentare cu energie electrică – hală frigorifică, – S.C. ADISSEO S.R.L. pentru amplasarea fundației de beton a suportului metallic al BMPT-i-100A.

Art. 2 Se instituie dreptul de servitute cu titlu gratuit, pe toată durata de existență a capacității energetice, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra terenului în suprafață de 100 mp, proprietate publică a Municipiului Roman, situat în Str. Alba Iulia, nr. 14, pentru pozarea unor cabluri subterene în vederea realizării investiției Alimentare cu energie electrică – hală frigorifică – S.C. ADISSEO S.R.L

Art. 3 Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriuluo va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 5 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0