HCL nr. 44 din 06.03.2023

0
HCL nr. 44 din 06.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 44 din 06.03.2023
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului

„Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț”

PNRR/2022/Componenta 7 – Transformarea digitală
INVESTIȚIA I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale
Apelului de proiecte – Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale aferent

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 17300 din 02.03.2023 înaintat de către doamnul Leonard Achiriloaei Primar al Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 17354 din 03.03.2023 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 17560 din 03.03.2023 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 30 din 06.03.2023 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 46 din 06.03.2023 al Comisiei juridice.

Având în vedere adresa nr. 2975 din 06.02.2023 a Consiliului Județean Neamț, înregistrată la UAT Municipiul Roman cu nr. 10435 din 08.02.2023,

Ținând cont de Apelul de proiecte cu titlul – Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale aferent PNRR/2022/Componenta 7 – Transformarea digitală, INVESTIȚIA I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale,

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art.129 alin.(9), lit. „a”, art.136, art.137 alin.(1), art.139 alin.(3) lit. f), art.140 alin.(1) și art.196 alin.(1), lit.„a”, art.197 alin.(1), (2), (4) și (5) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. Se aprobă participarea U.A.T. Municipiul Roman prin Consiliul Local al Municipiului Roman, ca membru în cadrul parteneriatului încheiat între UAT Județul Neamț și U.A.T. Comuna Bahna, U.A.T. Oraș Bicaz, U.A.T. Comuna Bîra, U.A.T Comuna Boghicea, U.A.T. Comuna Borca, U.A.T. Comuna Bozieni, U.A.T. Comuna Brusturi, U.A.T. Comuna Cordun, U.A.T Comuna Crăcăoani, U.A.T. Comuna Dochia, U.A.T. Comuna Făurei, U.A.T. Comuna Girov, U.A.T Comuna Gherăești, U.A.T. Comuna Grințieș, U.A.T. Comuna Hangu, U.A.T. Comuna Ion Creangă, U.A.T. Comuna Mărgineni, Biblioteca județeană ”G.T. Kirileanu” Filiala ”Vasile Conta” Mărăței, U.A.T. Comuna Negrești, U.A.T. Comuna Oniceni, U.A.T. Comuna Păstrăveni, U.A.T. Comuna Pipirig, U.A.T. Comuna Poienari , U.A.T. Comuna Răucești, U.A.T. Municipiul Roman, U.A.T. Comuna Tămășeni, U.A.T. Oraș Târgu Neamț, U.A.T. Comuna Trifești, U.A.T. Comuna Urecheni, U.A.T. Comuna Valea Ursului, U.A.T. Comuna Văleni, U.A.T. Comuna Vânători Neamț, la implementarea proiectului „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț”, proiect ce va fi depus pentru finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 7 – Transformare digitală, Investiția I17- Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale.

ART. 2. Se aprobă Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Roman, U.A.T. Județul Neamț și partenerii prevăzuți la Art. 1, în vederea realizării în comun a activităților proiectului „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț”, acord care prevede drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, alocarea bugetului proiectului pentru fiecare partener, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART 3. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului “Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț”, în cuantum de 3.424.259,09 lei (inclusiv TVA) din care 2.877.528,65 lei fără TVA reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul Național de Redresare și Reziliență, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 546,730.44 lei, cheltuieli asigurate din bugetul de stat.

(2) Se aprobă bugetul proiectului pentru UAT Municipiul Roman, astfel:

Cheltuieli eligibile:

– Cheltuieli de digitalizare a Bibliotecii Municipale „George Radu Melidon” – UAT Municipiul Roman cu echipamente informatice noi sau modernizate în valoare de 38.768,33 lei fără TVA, 7.365,98 lei reprezentând TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

ART. 4. Se aprobă contribuția de 0 % din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului “Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț”.

ART. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe și alte cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț”, aferente activităților care se află în responsabilitatea U.A.T. Municipiul Roman, conform Acordului de parteneriat, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al U.A.T. Municipiul Roman.

ART. 6. Se deleagă liderul de parteneriat, U.A.T. Județul Neamț, pentru realizarea achiziției de echipamente informatice necesare dotării Bibliotecii Municipale „George Radu Melidon” – U.A.T. Municipiul Roman.

ART. 7. Se împuternicește domnul Ionel ARSENE, Președintele Consiliului Județean Neamț, să semneze Cererea de finanțare pentru proiectul “Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț”, și să o depună spre finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C7/MCID/I17/ Apel necompetitiv.

ART. 8. Se împuternicește dl. Leonard ACHIRILOAEI – Primarul Municipiului Roman să semneze Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Roman, U.A.T. Județul Neamț și partenerii prevăzuți la art.1 și a tuturor documentelor necesare depunerii cererii de finanțare şi a implementării proiectului în numele Municipiului Roman.

ART. 9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamț şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamț.

ART. 10. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

Primarului Municipiului Roman;

Instituției Prefectului – Judeţului Neamț,

– Consiliului Județean Neamț,

Direcției Tehnice de Investiții / Serviciului Managementul Proiectelor – Municipiul Roman;

Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 5 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0