HCL nr. 42 din 27.02.2020

0
HCL nr. 42 din 27.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 42 din 27.02.2020

privind acordarea unui mandat special în vederea exprimarii votului în A.G.A ARSACIS

Examinand referatul de aprobare nr. 4656 din 26.02.2020 întocmit şi înaintat de către primarul municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu precum și raportul de specialitate nr. 4660 din 26.02.2020 întocmit şi înaintat de către Direcția Juridică și Administratie Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 4719 din 26.02.2020 dat de către secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 8 din 27.02.2020 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul nr. 42 din 27.02.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere :

  • Adresa nr. 4500 din 25.02.2020, comunicată de ARSACIS Iași;
  • Prevederile H.C.L. nr. 32/2020, privind aderarea municipiului Roman la ARSACIS;
  • prevederile art. 1, art. 2, art. 6, art. 8 art. 10 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum și art. 89, art. 90, art. 91 și art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019;
  • Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv – cadru şi a Statutului – cadru ale Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;
  • Având în vedere proiectul de Act constitutiv si Statut actualizate ale Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS.

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. c), al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS, conform anexelor nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Roman, să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, în numele şi pe seama municipiului Roman, completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS.

Art. 3 Se acordă mandat special Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama Municipiului Roman completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași- ARSACIS.

Art. 4 Secretarul General al municipiului Roman, va comunica copii după prezenta hotărâre Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS și tuturor instituțiilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU