HCL nr. 41 din 27.02.2020

0
HCL nr. 41 din 27.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 41 din 27.02.2020

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

Examinand referatul de aprobare nr. 4.412 din 24.02.2020 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 4.472 din 25.02.2020 întocmit de către Biroul Evidenţă Patrimoniu Asociații de Proprietari;

Văzând avizul de legalitate nr. 4719 din 26.02.2020 al Secretarului municipiului Roman, avizul favorabil nr. 17 din 27.02.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 41 din 27.02.2020 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 129, lit. ”c”, ale art. 354, 355 şi ale art. 357, alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g”, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. (1), lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la înscrierea bunurilor în evidenţele mijloacelor fixe.

Art. 3 Compartimentul Gestiune şi Valorificare Patrimoniu Imobiliar va întreprinde demersurile necesare efectuării operaţiunilor de publicitate imobiliară.

Art. 4 In baza prezentei Compartimentul evidenţă patrimoniu va proceda la actualizarea bazei de date electronice nongrafice privind inventarul terenurilor proprietate privată a municipiului Roman.

Art. 5 Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale.

Art. 6 La data aprobării prezentei hotărâri, poziţia 9 din anexa 1 la H.C.L. nr. 311 din 19.12.2019 se abrogă.

Art. 7 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU