HCL nr. 43 din 27.02.2020

0
HCL nr. 43 din 27.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 43 din 27.02.2020

privind încetarea dreptului de folosință gratuită constituit in favoarea Centrul Local A.P.I.A. Roman

Examinand referatul de aprobare nr. 4.642 din 26.02.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 4.674 din 26.02.2020 al Direcției Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 4719 din 26.02.2020 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 18 din 27.02.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 43 din 27.02.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 149/2019 privind încheierea unui contract de comodat cu Centrul Local A.P.I.A. Roman, precum și contractul de comodat nr. 11.883/33/2019;

Luând în considerare adresa Centrului Local A.P.I.A. Roman înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 4.334/24.02.2020, prin care solicita rezilierea contractului de comodat;

În conformitate cu prevederile art. 108, lit. ”d”, ale art. 297, alin. (2), lit. „d”, ale art. 362, alin.(1) și alin. (2), ale art. 139, alin. (3), lit. ”g”, ale art. 140, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, precum și cele ale art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1). Se aprobă încetarea dreptului de folosință gratuită constituit în favoarea Centrului Local A.P.I.A. prin H.C.L. nr. 149/2019, începând cu data de 09.03.2020.

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman, şi serviciile specializate să rezilieze contractul de comodat și sa semneze protocolul de preluare- predare a spațiului.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Roman prin Direcția Juridică și Administrație Publică şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului general al municipiului Roman.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU